Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

การบริหารงานการเงินและการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่3
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1