Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานครู
ประชาสัมพันธ์ การรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการของ อบต.ป่าโมง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติแจ้งการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2563-30กันยายน2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ป่าโมง
งบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ประำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิพดชอบต่อหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อน
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานรายไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ประจำไตรมาสที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเดชอุดม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของบริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด ครั้งที่ 2
ประสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(Integrety and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับพลาสติกรวมใจลดโลกร้อนด้วยลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรวมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ GREEN& CLEAN
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับไฟป่าและหมอกควันหยุดเผา
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R
รายงานผลการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัตกรรมจากขยะ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
รายงานการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าโมง
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยนางตุ้ม(ตอนล่าง)
การดำเนินการสัมมาชีพดี ตามวิถีป่าโมง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก
รายงานผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายงานผลการดำเนินโครงการสูงวัย 4.0
รายงานผลการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ
รายงานผลการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด อบต.ป่าโมง ฯ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือนแรกเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขออนุมัติดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ฯ รอบ 6 เดือนแรก