Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

หัวหน้าส่วนราชการ

         
นายประสาท อุดมญาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
โทร: 08 9284 4973
 

นายลอราช  สารพัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
โทร: 08 9232 4481
 
   
นางสุดาวรรณ เรืองอร่าม  นายสัมฤทธิ์ ชนะภัย  นายกำพล บุญไพโรจน์  น.ส.อภิญญานุช บัวกิ่ง  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
 โทร: 09 0259 6502  โทร: 08 2141 7842  โทร : 08 9946 8741 โทร : 08 0169 8328