Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สำนักปลัด

 

  

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางเฟื่องฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นางสาวเพียรพิศ พรมศรี นายปฏิวัติ  รุ่งเรือง นางสุพักตร์  เงินอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
       
   นายทวี มีแววแสง นางพิศมัย  โฮลตัน นางสาวปิยะพร ปัสสา
   พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
  นายไพโรจน์ ทาระบุตร    นางประนัดดา ส่งเสริม
  พนักงานตกแต่งสวน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

   
  นายกฤติพงษ์  พิมพา     
  พนักงานดับเพลิง    
 

   
  นายสันต์  ตันสุ    
  พนักงานขับรถยนต์    

images/sampledata/staff/supak.jp