Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผลการดำเนินสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป
       - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
       - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
      - รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
      
 

      งานการเจ้าหน้าที่ 
    หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนโยบายการบริหารงานบุคคล

           พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   
       การสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          - มารตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560      
          - มารตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560
          - 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
          
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
          - มารตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
          - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  


 
     การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลการ   
        - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558  
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
        - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)
 
            smile หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564
             smile หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2564
             smile การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

       การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ  
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ขอองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
            smile การกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
          smile นโยบายการบริหารงานบุคคล          

     การพัฒนาบุคลากร
              แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
              แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
            smile รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563