Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 28-04-63
ประกาศ การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28-04-63
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2562 28-04-63
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 28-04-63
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พ.ศ.2562 28-04-63
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ พ.ศ.2562 28-04-63
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2563 28-04-63
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28-04-63
เจตจำนงค์ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 28-04-63
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28-04-63
กรอง
แสดง #