Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
ประชาสัมพันธ์ การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 28-10-62
แผนการใช้จ่ายเงิน(รวม) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2562 - มี.ค.2562) 13-09-62
แผนการใช้จ่ายเงิน(รวม) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2561 - ธ.ค.2561) 13-09-62
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562) 13-09-62
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562 งบสถานะการเงิน อบต.ป่าโมง 2562) 13-09-62
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปี 2562 (1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562) 13-09-62
สรุปผลการติดตามและประเมินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13-09-62
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557 13-09-62
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12-09-62
โครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12-09-62
กรอง
แสดง #