Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

กองการศึกษาฯ

    
นางสาวอภิญญานุช บัวกิ่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
  นางพุทธา  สมเพ็ชร  
  นักวิชาการศึกษา  
     
  นางสาวนภัสสร  ส่งเสริม  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง
   

 

 

-ว่าง-   -ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก    ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวขนิษฐา  ธุรี    นางกาญจนา  ยลวิลาศ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
นางสาวกรรณิการ์  ทองชิต   นางสาวกันยา วงทองนิล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
     
นางสาวศรัญญา  แฝงเดช    
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)