Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints

สำนักปลัด

 

   

นางสาวสุดาวรรณ หอมเงิน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 
นางเฟื่องฟ้า แสงทิพย์เรืองชัย นางสาวเพียรพิศ พรมศรี นายปฏิวัติ  รุ่งเรือง นางสุพักตร์  เงินอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
       
   นายทวี มีแววแสง นางพิศมัย  โฮลตัน -ว่าง-
   พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
  นายไพโรจน์ ทาระบุตร    นางประนัดดา ส่งเสริม
  พนักงานตกแต่งสวน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

   
  นายกฤติพงษ์  พิมพา     
  พนักงานดับเพลิง    
 

   
  นายสันต์  ตันสุ    
  พนักงานขับรถยนต์