Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

องค์การบริหารส่วนตำลป่าโมง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสอนและเทคนิคการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันและระงับภัยในสถานที่ต่าง ๆเพื่อสร้างวิทยากรประจำท้องถิ่นให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการป้องกันและระงับภัย