Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

องค์การบริหารส่วนตำลป่าโมง ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออบรมให้ความรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) และโรคติดต่ออื่นๆ