Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  จัดทำโครงการ  “อุบลเมืองสะอาด   จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่  (Big  Cleaning  day)  ในพื้นที่เขต ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี”   ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี  พ.ศ.2564  ให้สำเร็จ  ลุล่วง  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และเพื่อทำความสะอาดที่สาธารณประโยชน์  เช่น  วัด  โรงเรียน  ศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น  ฯลฯ  มีกิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน  เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน  เสริมสร้างวินัยการรักสะอาดให้กับชุมชน