Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

กิจกรรม การออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พ้นโทษ ประจำทุกสัปดาห์ ๆละ 1 ครั้ง  เพื่อรับเรื้องราวร้องทุกข์ การให้ความช่วยเหลือ ในการประกอบอาชีพ หรือการช่วยเหลือในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำบัตรคนพิการ ถุงยังชีพ การจัดหารถเข็น  สุขาเคลื่อนที่         เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ