Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้จัดทำโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกันปลูกป่า และบวชป่า ที่ ป่าชุมชนหนองใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเพื่อขยายพันธุ์ไม้หายากใกล้สูญพันธ์รวมถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ด้วยการทำพิธีบวชป่า ส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชนและช่วยกันดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงอยู่สืบไป