Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นนำมาแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่  29  มิถุนายน  2563  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี