Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าโมง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำกลาง  จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการมีความรู้ในเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลซึ่งจะส่งผลให้สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ และระบบสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ รวมถึงญาติหรือผู้ดูแล มีความรู้และทักษะในการดูแล และ ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ทำให้รู้สึกไม่โดยเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้งจากสังคม