Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าโมง มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะโดยวิธีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ) เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ประชาชนจากขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน