Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี  จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2563  เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าโมง มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะโดยวิธีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ) เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง เป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้แก่ประชาชนจากขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน