Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ เกษตรอำเภอเดชอุดม  จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการ ทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและ ครอบครัว อีกทั้งเป็นการลดโอกาสการสร้างหนี้รวมทั้งทำ ให้สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น เพิ่มความหลากหลาย ทางชีวภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการอบรมเน้นการลด ละ เลิกการใช้ สารเคมี เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามภูมินิเวศและภูมิสังคมเกิดความภูมิใจใน อาชีพรักและหวงแหนในถิ่นฐานของตนเองสร้างโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อให้เกษตรกรมีการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรร้อยละ 80 ของครัวเรือน