Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อบต.ป่าโมง ร่วมกับ รพ.สต.ป่าโมง  รพ.สต.คำกลาง ศพด.บ้านป่าโมงใหญ่ และ ศพด.บ้านหนองผอุง จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 16 มีนาคม  2563  ณ  อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแก่บุคลากรในสังกัด ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรีจิตอาสา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนที่สนใจ